Viborg Kommune er gået virtuelt 24/7

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Gitte Ranneberg Skaarup
Stilling: 
afdelingsleder
Firma/organisation: 
Bostøtte Viborg
E-mail: 
gsk@viborg.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Marianne Thomsen
Stilling: 
konsulent velfærdsteknologi
Firma/organisation: 
Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune
E-mail: 
mt7@viborg.dk
Navn: 
Jette Hede Skytte
Stilling: 
udviklings- og implementeringskonsulent
Firma/organisation: 
Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune
E-mail: 
jhe@viborg.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Ydelser der leveres virtuelt giver borgeren ro og tryghed i mødet og fremmer borgerempowerment
2: 
Inddragelse af frontmedarbejdere i implementering af løsningen sikrer succes
3: 
Medarbejderen kan ved virtuelle besøg levere kvalitet på en hurtig og effektiv måde og tilpasse besøgene efter borgerens behov

Baggrund og motivation

Virtuel Hjemme og sygepleje. Viborg Kommune og Firmaet Viewcare indgik i 2014 en samarbejdsaftale om et 5 årigt udviklings - og forskningsprojekt omkring virtuel hjemme- og sygepleje. For at imødekomme de fremtidige færre hænder til flere opgaver og øge borgernes egenmestring af sygdom og nedsatte funktioner, blev der i 2013 lavet et pilotprojekt, som viste stor værdi for borgere og medarbejdere.

Borgere der modtog ydelser fra hjemme- eller sygeplejen, og som af frontmedarbejderen blev vurderet til at kunne samarbejde i et videomøde, fik erstattet det fysiske besøg af et skærmopkald. Dette pilotprojekt dannede grundlag for at udrulle skærmbesøg i storskala så alle medarbejdere i hjemme –og sygeplejen kunne bruge skærmbesøg som et værktøj til at levere ydelser som borgeren er visiteret til.

Opskaleringen var atypisk fra hvad vi tidligere havde prøvet, idet der var rum for tilpasning og videreudvikling i processen. Implementeringen af løsningen var en anderledes vej til succes da medarbejdernes rolle som medudviklere og meddrivere var vigtig i hele konceptet samt for ejerskabet af løsningen. For borgerne betød de virtuelle besøg ro i mødet, oplevelse af at mestre hverdagen uden ” et rend af medarbejdere” samt øget livskvalitet.

Bostøtten i Viborg har arbejdet med Virtuel bostøtte som projekt i 2013 og 2014 i samarbejde med 5 andre jyske kommuner. Borgeren og bostøttemedarbejderen kan bruge virtuel bostøtte som et fleksibelt og tryghedsskabende redskab, som bl.a. giver mulighed for tryghed og større kontinuitet med flere, kortere samtaler på borgerens præmisser samt bostøtte til isolerede borgere. Virtuel bostøtte giver mulighed for at tilpasse støtten til den enkelte borgers behov.

Målet for bostøtten var at bidrage med 30 borgere i projektet. Da der var flest borger tilknyttet projektet, var der ca. 40 borgere og ca. 10 medarbejdere. Virtuel bostøtte er nu en integreret del af bostøtte og praktiseres i både psykiatri-  og handicapområdet. 

Beskrivelse

Virtuel hjemme og sygepleje er for nuværende baseret på en nyudviklet APP, LiveCare, som er fremkommet i samarbejde mellem frontmedarbejderne og firmaet Viewcare. Overordnet har vi arbejdet meget hen imod at det skal være nemt og det skal give mening at lave/modtage skærmopkald. Med Livecare og 4 G kan medarbejderne lave skærmopkald til borgerne og kolleger fra deres arbejdsredskab.

Borgeren får opstillet en fast skærm eller en tablet som videoopkaldet går til. Borgere har mulighed for at lave et videokald til en sygeplejerske.

Der er i 2016 et konstant flow med 115 -125 skærme. Der leveres årligt 30.000 skærmopkald og den gennemsnitlige opkaldstid er 2 min.

Virtuel bostøtte er pædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Denne gives til borgeren over web-cam, evt. suppleret med apps til smartphones. Virtuel bostøtte er video-samtaler - samtaler uden billede eller samtaler via chatfunktionen. Bostøtten har tidligere anvendt ClearSea som platform for virtuel bostøtte. Dette er udfaset, da IT er klar med en Lync baseret løsning. Alle medarbejdere i bostøtten får nu en Ipad og kan tilgå løsningen fra denne.

Indlægget:

Vi vil kort præsentere hvordan besøg til borger fungerer i hverdagen, så deltagerne får et praktisk indblik heri.  Vi vil dele erfaringer og succeser fra 3½ år med virtuelle opkald. Vi vil opridse den største læring og krydre med en god historie.

Sluttelig vil vi fremkomme med de næste udviklingstiltag og skitsere de muligheder vi ser i arbejdet omkring skærmopkald