Brændpunkter i digitaliseringen af sundhedssektoren – udfordringer og opnåede resultater

PrintPrint

Datoer for konferencen 2017: 11. - 12. oktober
Konferencekatalog 2016 inkl. deltagerliste her


Procentvis fordeling af deltagere 2016:
Styrelser og Ministerier: 16%
Sygehuse inkl. it-afdelinger: 19%
Regioner, Adm. og it: 24%
Kommuner: 7%
Virksomheder: 24%
Foreninger og organisationer: 4%
Uddannelsesinstitutioner: 6% 

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

 

Program onsdag den 12. oktober

9:30
Plenumsession 1

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Velkommen til årets E-sundhedskonference
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

The Future of Healthcare Information Technology
John Halamka, CCIO, Beth Israel Deaconess Medical Center, Professor at Harvard Medical School

Se også http://geekdoctor.blogspot.dk/

10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2

Ordstyrer: Søren Vingtoft, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Har Danmark "The Right Stuff" for at beholde e-sundhedsførertrøjen fremover? (på dansk)
Clayton Hamilton, Unit Leader, eHealth and Innovation, WHO Regional Office for Europe

Klinikernes anvendelse af it-systemer i Danmark
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

12:00 Frokost
13:00
Parallelsession A1: Status og planer for implementering i regionerne

Her præsenteres en status af regionernes 4 store kliniske platforme, og der tegnes et roadmap for forventninger til de kommende års vigtigste milesten.  

Ordstyrer: Kenneth Bøgelund Ahrensberg, Sundhedsdatastyrelsen

Clinical Suite i Region Nordjylland
Klaus Larsen, konstitueret it-chef, Koncern IT, Region Nordjylland

Columna i Region Midtjylland
Claus W. Kofoed, it-direktør, It-afdelingen, Region Midtjylland

Sundhedsplatformen i Region Sjælland og Region Hovedstaden (slides ønskes ikke offentliggjort)
Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland Koncern IT

Parallelsession B1: Borgernær e-sundhed    

Der sker i disse år en accelererende udvikling af borgernær e-sundhed i kommunerne, som bestyrker og udvider kommunernes funktion på det borgernære sundhedsområde. 

Ordstyrer: Sine Jensen, Forbrugerrådet TÆNK

Hvordan it-understøtter vi det nære sundhedsvæsen?
Morten Thomsen, Cross Sector Consulting

Hvordan it-understøtter vi FMK på bosteder og misbrugsområdet?
May-Britt Højgaard, partner, Devoteam

Online bostøtte i ni nordjyske kommuner
Julie Sand Kiilerich, projektleder og planlægger, Handicapsekretariatet, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Viborg Kommune er gået virtuelt 24/7
Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder, Bostøtte Viborg, Marianne Thomsen, konsulet velfærdsteknologi og Jette Hede Skytte, udviklings- og implementeringskonsulent, Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune

Parallelsession C1: Patientrapporterede oplysninger - PRO 

Patienternes egne tilstandsmålinger og egne indrapporteringer af diverse informationstyper er måske den vigtigste ressource ifm. realiseringen et ægte e-sundhedsvæsen. Hvilke nye muligheder giver disse ”4. sektor-data”, og hvordan skal det organiseres? 

 

Ordstyrer: Simon Serbian, Lægeforeningens sundheds-it-udvalg


RSI-pejlemærket "PRO til prioritering af ambulante kontroller
Sanne Jensen, projektleder, CIMT, Region Hovedstaden

eSundhedskompetence og brugsmønstre af eksisterende e-sundhedstilbud hos ambulante medicinske patienter med kroniske sygdomme -spørgeskemaundersøgelse
Kamila Adellund Holt, lektor, Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol

Almen praksis kan PRO!
Tina Aagaard Bjørnsholm, konsulent, MedCom

Potentialet i anvendelse af patientoplevede resultatmål (PROM)
Liv Dørflinger, sundhedsfaglig konsulent, Kræftens Bekæmpelse

Parallelsession D1: Hvordan udnytter vi det danske medlemskab af HL7?

De tre første oplæg adresserer, med forskellig vinkling, de mulighederne og potentialerne, der ligger i HL7’s vifte af en ny generation af standarder som FHIR og CDA, og som har stærk international forankring med voksende open source opbakning. De anvendes begge som industristandarder i sundhedsdomænet, men er kun i lille udstrækning benyttet herhjemme. Der argumenteres for, at vi skal videns- og erfaringsdele omkring FHIR og hermed sikre interoperabilitet på tværs af sektorer.  Som konkret eksempel hører vi om Systematic A/S valg af FHIR til udvikling af en ny elektronisk omsorgsjournal (EOJ), som Aarhus og Københavns. Sessionen afrundes med et oplæg, der præsenterer et første udkast til en fælles referenceramme for velfærdsteknologi i norden med HL7-standarter som bindende led. 

Ordstyrer: Jan Mark, DaCHI Leverandørforum

Potentialet i standarder - et oplæg fra HL7 Denmark
Jens Kristian Villadsen, Enterprise Arkitekt, Region Midt

Er HL7 FHIR-standarden oplagt at bruge i danske sundheds-it løsninger?
Kirstine Rosenbeck Gøeg, adjunkt, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Sundhedsvæsenet on FHIR? - den mest lovende løsning på interoperabilitetsproblemet, vi endnu har set
Torben Hagensen, Lead Architect, Systematic A/S og Esben Wolf, projektchef, Sundhed og Omsorg, Århus Kommune

Kan de nordiske lande sammen stimulere innovation inden for Personal Connected Health til gavn for borgeren, lægen og industrien?
Thor Schliemann, it-arkitekt, Afdelingen for Udvikling, Standarder og Arkitektur, Sundhedsdatastyrelsen

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2: Nationale initiativer

I denne session præsenteres forskellige nationale initiativer inden for e-sundhed. Disse er kendetegnet ved alle at have en statslig forankring og governance med afledte samarbejdsflader til alle relevante parter.

Ordstyrer: Lars Hulbæk, MedCom

Hvad er status for ibrugtagelse af FMK?
Lene Ærbo, programleder, Sundhedsdatastyrelsen

National referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation
Lars Østrup Leiding, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen

Informationssikkerhed i sundhedsvæsenet
Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landpatientregister i 2018 (LPR3)
Karen Marie Lyng, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Parallelsession B2: Værdibaseret udvikling og indkøb

Værdibaserede sundhedssystemer er muligvis et kommende paradigme til prisfastsættelse af it-systemer ved anskaffelse – og efterfølgende anvendelse. Det forudsætter imidlertid, at der kan dokumenteres outcomes/effekter på behandlingskvaliteten som en styrende parameter for denne værdiansættelse. Hvordan kan man i praksis gøre det, og hvilke perspektiver indebærer det? 

Ordstyrer: Finn Kensing, Forskerforum for sundheds-it

Basic Concepts and Experiences form the Trafford Clinical Commissioning Group (oplægget er på engelsk)
Gina Lawrence, Chief Operating Officer, NHS Trafford CCG

Vendor Experiences gained from development and management of the Trafford CCG System (oplægget er på engelsk)
David Lee, Medical Leader, CSC, England

Effects-Driven Participatory Design and Evaluation: Lessens from a decade of research (oplægget er på engelsk)
Jesper Simonsen, professor, RUC

Effects as value enabler in Health IT (oplægget er på engelsk)
Anders Barlach, chief strategi officer, inOMEGA3

Parallelsession C2: Udvikling og anvendelse af apps

Denne session handler om de udfordringer og åbenbare gevinster, der ligger i at anvende en mobil app, når data indsamles og kommunikeres i en kliniske situation. I første del af sessionen fremlægges erfaringer med udvikling og test af 3 konkrete appsudviklinger: Først akut klinisk dokumentation med dedikeret app i forbindelse med brugen af Systematic A/S’s Columna; dernæst ressource, opgave, og overleveringsstyring gjort mobil med apps’en RoOS på Odense Universitets Hospital; og til sidst en app Kontoret i lommen, der gør en række sygeplejerskefunktioner mobile. I den sidste del af sessionen beskrives et MedCom initiativ, hvor der sættes fokus på kvalitetssikring gennem certificerings- og testprocedure af sundheds apps. 

Ordstyrer: Karsten Niss, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Akut klinisk dokumentation med dedikeret app
Sanne Skovgaard Knudsen, Speciale- og kvalitetsansvarlig sygeplejerske Akutafdelingen A1 / skadestuen, Regionshospitalet Viborg

RoOS - et Ressource- og opgavestyringssystem
Eva Bahr Lund, innovationskonsulent, Odense Universitetshospital

Kontoret i lommen – den mobile sygeplejerske
Ellen Boelt, forløbsansvarlig viceklinikchef, Regionshospital Nordjylland, Region Nordjylland

Sundheds-APPS og POCT løsninger skal have datakvaliteten forbedret, når der skal kommunikeres med journaler. Løsningen er test inden ibrugtagning
Ib Johansen, konsulent, MedCom

Parallelsession D2: E-sundhedsbattle

Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden. Præsentationerne varer max. 7 minutter. Der kan anvendes powerpoints, eller systemet kan demonstreres direkte. Efter præsentationerne vil et dommerpanel kunne stille spørgsmål.

Ordstyrerer: Christian Nøhr og Søren Vingtoft, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Hvad skete der med "Google Glass" sidste års prisvinder
Claus Kjærgaard Andersen, Senior Architect, Systematic A/S

Hvordan skaber vi et samarbejdende test- og udviklingsmiljø?
Mette Damkjær Syse, projektleder, CoLab Odense, Innovationsafdelingen, CIMT, OUH    

It-systemet som Den Gode Kollega (slides ønskes ikke offentliggjort)
Rikke Terp, Domain Adviser, Systematic A/S

Fremme kvalitetssikring og bekvemmelighed vha. apps
Christian Tvede, innovationskonsulent, Odense Universitets Hospital - Digital Innovation

Automatiserede genbehandlingsenheder i Region Hovedstaden
Glenn Petersen, partner, 7N

TREAT - Avanceret beslutningsstøtte til at supportere klinikere ved behandling af patienter med akut bakteriel infektion - ”Antimicrobial Stewardship"
Mads Lause Mogensen, Treat Systems

Fra papir til IT (til brugerdrevet ønske om mere IT) (slides mangler)
Jari Friss Jørgensen, CEO, Symmetric

Kan den enkelte patient være i centrum i en standardiseret verden? – om paradigmeskiftet for klinisk dokumentation i Danmark
Peter Damm, Partner & Business Innovation Manager, Max Manus

Medical Device Integration – automatiseret opsamling af måledata
Claus Kjærgaard Andersen, Senior Architect, Systematic A/S

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3

Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet?
Christian Harsløf, afdelingschef, KL
Flemming Christiansen, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
Mette Lindstrøm Lage, centerchef for sundhed og sociale indsatser, Danske Regioner 
Jesper Andersen, alm. praktiserende læge, PLO 

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Program torsdag den 13. oktober

9:00

Plenumsession 4

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Sundhedsplatformen - organisatorisk forandring live
Gitte Fangel, programdirektør, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden

Making IT Work: Harnessing the Power of Health Information Technology to Improve Care in England
Aziz Sheikh, professor of Primery Care Research and Development, Co-Director of Center of Medicial Informatics, The University of Edinburgh

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: Implementering og gevinstrealisering

Her præsenteres strategiske eksempler på implementering og gevinstrealisering i sundhedssektoren.

Ordstyrer: Hans Erik Henriksen, Healthcare Denmark 

Hospitalsvisitationer i Region Midtjylland
Sine Stavnsgaard Holm, produktspecialist, it-afdelingen, Region Midtjylland og Hanne Cramon, klinisk it-ansvarlig, akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Implementering af ESA, Effektiv System Adgang, i Region Syddanmark
Mette Herting, seniorprojektleder, Regional IT, Test og Implementering, Region Syddanmark

Hvad får vi ud af Sundhedsplatformen?
Torben Stentoft, Business Change Manager, Region Hovedstaden

Grønland - Ét fælles sundhedsvæsen - Én fælles patientjournal
Christina Silseth Bartholdy, projektchef EPJ, Styrelsen for Sundhed og forebyggelse, Grønland

Parallelsession B3: E-sundhedskompetencer hos klinikere

Det er i stigende grad nødvendigt, at sundhedsprofessionelle har de nødvendige e-sundhedskompetancer for at kunne fungere optimalt. Vi får i denne session en status på, hvordan de kliniske uddannelser takler denne udfordring og hører om et instrument til måling af personalegruppers e-sundhedskompetancer før og efter implementering af et nyt system.  

Ordstyrer: Helle Wentzer, KORA

E-sundhedskompetence hos personalet i en medicinsk afdeling før og efter implementering af Sundhedsplatformen
Astrid Karnøe Knudsen, ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

E-sundhed i lægeuddannelsen
Lars Kayser, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

E-sundhed i sygeplejerskeuddannelsen (minimums curriculum på BSC)
Inge Madsen, lektor, VIA University College

E-sundhed som kompetenceudvikling for lægesekretærer
Soile Friis, formand for Lægesekretærforeningen

Parallelsession C3: Status for telemedicin i Danmark

Telemedicin har passeret pilotstadiet. I denne session præsenteres et nationalt overblik samt to eksempler på drift fra psykiatrien og somatikken, og metoder til evaluering af telemedicin. 

 

Ordstyrer: Christian Graversen, Welfare Tech

Det telemedicinske landkort - et ocean af erfaringer
Lone Høiberg, konsulent, MedCom

Telepsykiatrisk hjemmebehandling: fra ildsjæle til drift
Isabella Kolding Bendixen, konsulent, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Udviklingen i sundhedskompetence og adfærd hos KOL-borgere i et telemedicinsk projekt
Signe Lindskrog, kandidatstuderende i IT og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Evaluering af telemedicinprojekter
Kristian Kidholm, chefkonsulent og lektor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH

Parallelsession D3: På vej mod interoperable systemer

Interoperable it-systemer er kendetegnet ved at kunne anvende data på tværs af forskellige systemer og brugere, uden at data taber deres meningsindhold. Semantisk interoperabilitet har gennem de sidste årtier været sundhedsinformatikkens pendant til ”skatten for enden af regnbuen”. Ikke desto mindre er vi måske tættere på i dag end nogensinde før? I denne session vil der blive belyst forskellige aspekter af at kunne sikre meningsindholdet i data, uanset om det drejer sig om understøttelse af klinisk drift eller indberetning, forskning og ledelse.

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Interoperability - kommunikation i praksis?
Steffen Lerche, administrerende direktør, Cambio

Kode eller term - et kig ned i Sundhedsplatformens maskinrum
Gert Galster, Sundhedsinformatiker, forretningsarkitekt, læge, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden

Udvikling og drift af Sundhedsplatformen – med hjælp fra standarder
Thomas Dalsgaard Clausen, overlæge, forretningsarkitekt, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden

Fra SHAK til SOR
Palle Gerry Petersen, projektleder, Sundhedsdatastyrelsen

12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Er der en patient til stede? - de næste skridt i digitalisering og brug af sundhedsdata
Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen 

På gensyn
Stig Kjær Andersen, Dansk Center for Sundhedsinformatik 

 14:30

Konferencen slutter

 

NB: Vi tager forbehold for programændringer

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices